วันที่ 28 มกราคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยเกษครกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จากทางอำเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมการประชุมเสวนาโคเนื้อ กระบือ ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ บริเวณโดมประกวดสัตว์ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น