วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี