วันที่ 22 มกราคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านโพธิ์เงิน ตำบลหนองโพธิ์  อำเภอนาเชือก จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก