“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบสัตว์พระราชทาน โครงการธนาคารโค-กระบือฯ(ธคก.) ให้เกษตรกรขยายพันธ์ุ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และมอบปัจจัยการผลิตโครงการ คทช.”

“ปศุสัตว์เขต 4 และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ธคก.ในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต มุ่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ โครงการ คทช.ปี 2564”

“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ มุ่งเป้าหมายการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการแปลงใหญ่โคนม กรมปศุสัตว์ ปี 2564”

เนื้อหาอื่นๆ...