วันนี้ (19 ก.ย.66) ที่ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบสัญญายืมโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม

  ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 340,707 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 156,840 รายคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการ 116,826 ราย จำนวนโค-กระบือ 162,481 ตัว ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่เกษตรกร สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่นการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และประการสำคัญยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

   นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโค-กระบือ เพศเมีย ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 55 ตัว แบ่งเป็น โค จำนวน 30 ตัว และกระบือ จำนวน 25 ตัว ขอให้เกษตรกรที่ได้รับมอบโค-กระบือในครั้งนี้ เลี้ยงดูแล โค-กระบือเป็นอย่างดี เสมือนเป็นสมาชิกในครัวเรือน ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระริ อย่างเคร่งครัด