วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม