วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส ๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ ในงานดังกล่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบกรรมสิทธิ์โค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเวชภัณฑ์และเอกสารการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวน ๑๑๓ ราย