วันที่10 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแกดำ ออกตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์อำเภอแกดำ จำนวน 2 ฟาร์ม ชนิดสัตว์โคเนื้อ 1 ฟาร์ม ชนิดสัตว์แพะ จำนวน 1 ฟาร์ม ประเภทปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธุ์ ฟาร์มเครือข่ายชนิดโคเนื้ออำเภอเมือง จำนวน 1 ฟาร์ม ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในฟาร์มเครือข่ายและติดตามงานธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรตามพระราชดำริ