วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยมีนายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี มอบโคให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) จำนวน ๘ รายๆ ละ ๕ ตัว และอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๑๔ รายๆ ละ ๑ ตัว รวม ๒๒ ราย โค จำนวน ๕๔ ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม