วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อำเภอนาดูน และอำเภอบรบือ และอำเภอเชียงยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้มีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น