วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปีอนุมัติงบการเงิน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สามารถดำเนินการธุรกิจเมื่อสิ้นปี ในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้แก่ 1) ควรแสวงหาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิม, 2)ควรส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้ได้การรับรองฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ให้มากขึ้น และ 3) ควรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพแก่สมาชิกให้มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ชนิดโคนม ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น ตลอดจนเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและยกระดับคุณภาพผลผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป