วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปี 2564 ทางระบบ Zoom Clound Meeting ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไข การปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานของโครงการ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานโครงการฯ โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุษผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำและกิจการพิเศษ, นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้แทนจากสำนักกฏหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 37 จังหวัด เข้าร่วมประชุม