วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาดโคเนื้อ จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโคเนื้อ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม รวม 30 คน  ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักศิลา เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพตลาดโคเนื้อของหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ต่อไป ครั้งได้รับเกียรติ์จาก ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดมหาสารคาม จากมหาวิยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตร