วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช นำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคระบาดในสัตว์ เช่นโรคลัมปีสกินในโค โรคASFในสุกร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ยังมีการนำเวชภัณฑ์ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก) หมู่๑๐ ตำบลนาภู จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ ทับวิธร ปลัดอาวุโส อำเภอยางสีสุราชมาเป็นประธานในครั้งนี้