วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและเกษตรกร สมาชิกแปลงไก่งวงตักสิลา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และนางสุนิสา อู่เงิน เกษตรอำเภอกันทรวิชัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและใก้คำแนะนำ ตามแนวทางการจัดการและขับเคลื่อนการเลี้ยงไก่งวงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ต่อไป