วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นายดนุพล กำแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) บ้านหัวหนอง ตำบลโนนแดงอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เช่น การติดตามลูกเกิดและปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว พร้อมมอบแร่ธาตุและยากำจัดแมลงให้เกษตรกรของโครงการ ธคก. จำนวน ๑๕ ราย ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม