วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ , นายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน , นายศักดา บุบผโชติ สัตวแพทย์ชำนาญงาน , นายมงคล ชาติมนตรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายดนุพล กำแก้ว เจ้าหน้าที่ ธคก. ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) บ้านหนองคูศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น การติดตามลูกเกิด และปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว พร้อมนี้ได้มอบแร่ธาตุและยากำกัดแมลงให้เกษตรกรของโครงการ ธคก. จำนวน ๓๘ ราย ณ ศาลากลางบ้านหนองคูศรีวิไล หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม