วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชี พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์มหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โครงการฯ จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ไก่งวงตักสิลา และแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ งบประมาณ 5,887,126 บาท จำนวน 16 รายการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ถูกต้อง และโปร่งใส และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ต่อไป โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด