วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไก่งวง ตักสิลา พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายดุษฎี สิงห์ปาน ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย/ผู้จัดการแปลง นางสาวกรกนก อาจวงษา ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหญ่และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ไก่งวงตักสิลา เพื่อเยี่ยวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของสิ้นค้าในพื้นที่ ร่วมสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ไก่งวงตักสิลา ได้ร่วมกันทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการยกระดับแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหญ่และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ไก่งวงตักสิลา ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 งบประมาณ 2,901,316 บาท เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการฯ ระดับอำเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ต่อไป