วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมกลุ่มเกษตรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ - แกะ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ขับเคลื่อนและการจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (Good Farming Management;GFM) เพื่อยกระดับฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสม ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ผลผลิตมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร (GAP) ด้านการผลิตปศุสัตว์ แก่แกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์มหาสารคาม ได้ร่วมกับแกนนำเกษตรกร ระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีแกนนำกลุ่มฮักแพะ - แกะ มหาสารคาม เป็นแกนนำรวมกลุ่มและเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นอาชีพทางเลือกปศุสัตว์ที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป