วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนา กลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนางสาววรมิดา มูลอัต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม และนายธรรมนูญ สหายา พนักงานบริหารสินเชื่อ 9 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์มด้านปศุสัตว์ และการขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ระหว่างวิทยากรและเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 121 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง เกษตร 1,539 ราย ได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามโครงการแล้ว ได้แก่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม เกษตรกร 168 ราย วงเงินสินเชื่อ 20 ล้าน