วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าของศูนย์นายพีระพล คงแสง พร้อมมอบป้าย ศพก. แก่เกษตรกรที่เข้าอบรมทั้งศูนย์หลักและศูนย์ใหม่ 13 อำเภอ จำนวน 39 ป้าย ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร "รวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2564 โดยมีสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์มหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม