วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมชี้แจง ”โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีประธานและกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน 11 แปลงของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เข้ารับฟังรายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ฯ ดังกล่าว จากนายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเดชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล และทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น