วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดได้แก่ พัฒนาการจังหวัด, เกษตรจังหวัด,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,ประมงจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ศพก.(หลัก) บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช โดยมีนายพีรพล คงแสง เกษตรกรเจ้าของศูนย์ และประธารกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสาคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่สาคัญคือ เป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมด้านปศุสัตว์ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ และปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฯซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 มีกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (แพงโกล่า) โคเนื้อ, ไก่ไข่ , ไก่พื้นเมือง และเป็ดไข่ ซึ่งได้บูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต 4 ในปี 2561 โดยเฉพาะกิจกรรมการปลูกหญ้าแพงโกล่า ที่ถือเป็นกิจกรรมหลักและเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน และมั่นคง ต่อไป