วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้โปรแกรม"เซียน"ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ และ ดร.ศศิธร เจาะจง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการอาหารสัตว์แบบมืออาชีพ “เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็น Smart Farmer ตามคุณสมบัติของเกษตรกร Smart Farmer จำนวน 6 ข้อ 15 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม