วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมนำเสนอข้อมูลเกษตรกร ดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ประจำปี 2564 ของนายพีรพล คงแสง เกษตรกรดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 4 ต่อคณะกรรมการโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกร ดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ และมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ มีนางภรภัทร ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องประชุลีลาวดี 1 ชั้นที่ 6 กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร