วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม