วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และ นายภูมิพัฒน์ สุวรรณมูล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ลงพื้นที่ หารือการเตรียมความพร้อมของ รักษ์ฟาร์ม ฟาร์มโคนมต้นแบบ ของ นายธารารัตน์ ร่มแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ในพื้นที่ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโคนมและคณะจากประเทศนิวซีแลนด์ จะมาลงพื้นที่ประเมินฟาร์มเพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม และแนะนำแนวทางการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตของฟาร์ม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566