วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ, ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง และ นายกทวีศักดิ์ พานเมือง ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกแจกปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยออกติดตาม 3 อำเภอ ได้แก่ 1.นายอมร เนินพลอย  อำเภอบรบือ  2.นายฉลอง จันเทศ อำเภอกุดรัง และ 3.นางมณนิษา สอนคุณแก้ว อำเภอโกสุมพิสัย "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"