วันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และ นายธารารัตน์ ร่มแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกร์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคนม โครงการความร่วมมือไทย - นิวซีแลนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโคนม และคณะฝึกอบรม จากประเทศนิวซีแลนด์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ปากช่อง และศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา