วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพรชัย พิมดา ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาดูน นายมณัฐพงศ์ อุทปา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานอำเภอบรบือ นายกฤษดา ประทุมมาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงานอำเภอวาปีปทุม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ออกติดตามประเมินแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 3 อำเภอ ได้แก่ แปลงใหญ่วิสาหกิจฯเลี้ยงโคเนื้อและพัฒนาอาหารสัตว์ ต.หนองแสง ม.19 อ.วาปีปทุม แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อนครจำปาศรี ม.2 ต.นาดูน อ.นาดูน แปลงใหญ่เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์เกษตรผสมผสาน ต.หนองม่วง ม.1 อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม