วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน อำเภอโกสุมพิสัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามประเมินแปลงใหญ่เลิงข่านาดูน โคเนื้อมหาสารคาม ม.10 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม