วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อกสรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2566 ซึ่ง นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม