วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการลงพื้ที่เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านกุดนาดี ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้คณะกรรมการระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านที่มีผลการดำเนินโครงการฯ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"