วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายภูมิพัฒน์ สุวรรณมูล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการฯเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567   ณ แปลงใหญ่ผัก หมู่ 12 บ้านโคกจันทร์หอม ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม