นาย วรกร อินทะแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมี นายเกชา นนตรา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ศาราประชาคม บ้านหนองบัว หมู่17 ตำบล นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20ราย