วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง และนายประดิษฐ์ พานิช เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโค-กระบือ จำนวน 4 รุ่น ในงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม