วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามตรวจสอบทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการฯ ทั้ง ๑๓ อำเภอ