“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับเกษตรอำเภอกันทรวิชัย ประชุมเกษตรกรแปลงไก่งวงตักสิลา เตรียมความพร้อมยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดมหาสารคาม”

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)"

"ปศุสัตว์มหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด"

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเลี้ยงแพะ เป็นอาชีพทางเลือกในพื้นที่”

เนื้อหาอื่นๆ...