“ปศุสัตว์มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับเกษตรอำเภอกันทรวิชัย ประชุมเกษตรกรแปลงไก่งวงตักสิลา เตรียมความพร้อมยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือพาณิชย์มหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาดโคเนื้อ จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1”

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)”

เนื้อหาอื่นๆ...