วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามรายงานการผสมเทียมกระบือกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยออกติดตาม 2 อำเภอ ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยโกสุมพิสัย บ้านวังจาน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย 2.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลูกพืชและสัตว์บ้านกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"