ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกรมปศุสัตว์กับ ธกส./p>

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธ.ก.ส./p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายเกษตรกร ร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 4 ประจำปี 2564”/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการ อบต.ขับเคลื่อนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สร้างต้นแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการเตรียมการประกวด เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ๔./p>