วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม, ผู้แทนอำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ , นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช , นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 4 ประจำปี 2564 โดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ (แพงโกล่า) , ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ ,ไก่ไข่ ,ไก่พื้นเมืองและเป็ดไข่ ในพื้นที่ดำเนินการ 22 ไร่ นายพีรพล คงแสง เกษตรกร (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานของตนเอง และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอยางสีสุราช ประกอบด้วย นายอำเภอยางสีสุราช เกษตรอำเภอ , ธ.ก.ส.สาขายางสีสุราช , นายก อบต.นาภู , พัฒนาการอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ , ผู้แทนโรงพยาบาลยางสีสุราช และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอยางสีสุราช กล่าวสนับสนุนนายพีรพล คงแสง เกษตรกร (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ต่อคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม