วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการประกวดเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ โดยมีเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดมหาสารคาม นายพีรพล คงแสง ณ สวนคงแสง เลขที่ ๗๐ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม