วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนทุ่งหนองอีใต้บ้านดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนธุรกิจและเอกสารในการขอยื่นกู้สินเชื่อของโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ณ ศาลาวัดบ้านดงเค็ง ม.10 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม.