วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , นายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ , นายมงคล ชาตมนตรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อสู้เอาชนะความยากจนจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลแวงน่าง, วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลโคกก่อ และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองหล่มนัอยตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ (ธคก.) การจัดขบวนการกลุ่มเข้มแข็งและการจัดการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม , แนวทางการปฏิบัติการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ ธคก. การขอรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ และระเบียบข้อปฏิบัติโครงการ ธคก.กฏระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจกฏระเบียบการดำเนินงานตามโครงการ ธคก. เตรียมความพร้อมก่อนรับพันธุ์สัตว์ของโครงการ ฯ โดยจะได้จัดตั้งกลุ่มฯให้เป็นต้นแบบ (ธคก.มหาสารคามโมเดล) ของการดำเนินการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกร อปท. และภาคีเครือข่ายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการ ธคก.ของจังหวัดมหาสารคาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการขยายผลของจังหวัดฯ ต่อไป ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมและมีให้ข้อมูลอีกด้วย