20 มีนาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พิจารณางานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ของนักวิชาการสัตวบาล ในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น