วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายอดิศร ดวงอ่อนนาม รักษาการปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธกส. และดำเนินการยื่นแผนธุรกิจการเลี้ยงแพะแล้ว 2 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการตามโครงการฯ และตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกร บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 15 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังมหาสารคาม.