วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ, นายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการและนายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ประชุมเพื่อดำเนินการวางแผนเตรียมและปรับปรุงข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของนายพีรพล คงแสง เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต 4 นำเสนอข้อมูลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรมปศุสัตว์ ในการนี้ นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมวางแผนการเตรียมและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม