วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและจัดเตรียมข้อมูล ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021) กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง, 2)เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรงุ กระบวนงานในหน่วยงาน และ 3) เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสีวเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ จะได้ร่วมกันจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021) ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากกรมปศุสัตว์ ต่อไป