“ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พื้นที่ อ.ยางสีสุราช”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงาน ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและจัดเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021)”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต4 นำเสนอข้อมูลเกษตรกร ดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ปี 2564”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานเตรียมและปรับปรุงข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 รอบที่ 1”/p>

เนื้อหาอื่นๆ...